English
Chinese / 汉⽂
Japanese / 日本語
Korean / 한글
(original)
현대인의 이상성격
「我们时代的病态人格」
[Hyŏndaein-ŭi isang
[Wǒmen shídài de bìngtài
sŏngkyŏk],
The Neurotic
réngé],
「現代の神経症的人格」
1991
Personality of
2007
[Gendai-no shinkeishō-teki
Our Time
「我们时代的神经质人格」
jinkaku],
文化와
神經症
(1937)
[Wǒmen shídài de shénjīngzhì
1973
[Munhwa-wa
réngé],
sinkyŏngjŭng],
1973
1987
프로이드 정신분석의
New Ways in
「精神分析的新方向」
「精神分析の新しい道」
새로운 이해 [Pŭroit’ŭ
Psycho-
[Jīngshén fēnxī de xīn
[Seishin bunseki-no
chŏngsin punsŏk-ŭi
analysis
fāngxiàng],
atarashii michi], 1972
saeroun ihae],
(1939)
2008
1991
「自我分析」
「自己分析」
自己分析
Self-Analysis
[Zìwǒ fēnxī],
[Jiko bunseki],
[Chagi punsŏk],
(1942)
2009
1998
1987
신경증적 갈등에 대한
카렌 호나이의 정신분
[Sinkyŏngjŭng-jŏk
Our Inner
「我们
内心的冲突」
kaltŭng-e taehan Karen
Conflicts: A
[Wǒmen nèixīn de chōngtú],
「心の葛藤」
Honai-ŭi chŏngsin
Constructive
2011
[Kokoro no kattō],
punsŏk], 2006
Theory of
「自我的挣
扎」
1981
Neurosis
[Zìwǒ de zhēngzhá],
갈등의 심리학
(1945)
1986
[Kaltŭng-ŭi simnihak]
(partial translation),
1991
Are You
「精神分析とは何か」
Considering
[Seishin bunseki-to-wa
Psycho-
nani-ka],
analysis?
1976
(1946, ed.)
神經過敏症과 人間의
Neurosis and
成長
Human
「神経症と人間の成長」
[Sinkyŏng kwaminjŭng-
Growth: The
神经症与人的成长 [Shénjīng
[Shinkeishō-to ningen-no
kwa ingan-ŭi
Struggle
zhèng yǔ rén de chéngzhǎng],
seichō],
sŏngjang],
Toward Self-
2009
1998
forthcoming, ~2016
Realization
(anticipated)
(1950)
Feminine
女性心理学
「女性の心理」
여성심리학
Psychology
(1967)
[Nǚxìng xīnlǐ xué],
2009
[Josei-no shinri],
1982
[Yŏsŏng simnihak],
1982